آرشیو سایتنسبت استاد به دانشجو در پیام نور چند است؟ قانون چه می گوید؟

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم با ارائه آماری نسبتهای فعلی استاد به دانشجو در دانشگاههای کشور را اعلام کرد
به گزارش اخبار پیام نور رضا عامری نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پیام نور را یک به ۳۲۰ اعلام کرد وی همچنین در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان کرد:هرم هیئت علمی باید در دانشگاههای دولتی نسبت استادیار به بالا شامل استادیار تا استاد تمام برای دانشگاههای دولتی یک به ۷۵ و نسبت استاد به دانشجو باید در دانشگاههای غیردولتی، آزاد و پیام نور یک به ۶۰ باشد.
تعداد اعضا هیئت علمی پیام نور گفته می شود حدود ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ نفر می باشند که آمار ها نشان میدهد ۸۰ تا ۸۵ درصد این افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند!
همچنین مسوولین دانشگاه پیام نور تعداد دانشجویان پیام نور را بیش از یک میلیون اعلام کرده اند
فصل دوم قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) ماده شانزدهم بند ج نوشته شده است :
"برنامه‌ریزی و حمایت لازم برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام‌وقت به دانشجو در تمامی دانشگاهها اعم از دولتی و غیردولتی به گونه‌ای که تا پایان برنامه نسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد"

منبع: اخبار پیام نور