به فروشگاه استاد زانیس خوش آمدید

آشنایی با دفاع مقدس

مورد استفاده برای دانشجویان:
کلیه رشته های علوم پایه و علوم انسانی

فارسی عمومی

مورد استفاده برای دانشجویان:
کلیه رشته های علوم پایه و علوم انسانی

اصول حسابداری ۲

مورد استفاده برای دانشجویان:
رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری

آمار و احتمال ۱

مورد استفاده برای دانشجویان:
رشته های ریاضی، علوم کامپیوتر

آمار و احتمال ۲

مورد استفاده برای دانشجویان:
رشته های ریاضی، علوم کامپیوتر