نظریه زبان و ماشین ها

منبع : پیتر لینز
مدرس : مهندس آشنا محمودی

اصول حسابداری 1

منبع : عبدالکریم مقدم - علی شفیع زاده
مدرس : محسن حسنی

اصول حسابداری 2

منبع : یحیی حساس یگانه
مدرس : دکتر نجمه خدابخشی

ریاضی عمومی 1

منبع : احمدپور
مدرس : دکتر مجتبی قنبری

فیزیک پایه 1

منبع : هریس بنسون
مدرس : دکتر انوشه لطیفی

ساختمان گسسته

منبع : نورانی
مدرس : مهندس امیر موذنی

اقتصاد خرد

منبع : جمشید پژویان
مدرس : خانم محمدزاده

مبانی مهندسی برق

منبع : مرتضی غضنفری
مدرس : مهندس مهدیه خداپرستان

ساختمان داده و الگوریتم ها

منبع : جعفر تنها - ناصر آیت
مدرس : مهدی محمدی

فیزیک پایه 2

منبع : ابوکاظمی
مدرس : دکتر سعید نائیه

معماری کامپیوتر

منبع : موریس مانو
مدرس : مهندس راضیه توکلی

حسابداری میانه 1

منبع : عبدالکریم مقدم
مدرس : مسعود بختیاری

حسابداری میانه 2

منبع : عبدالکریم مقدم
مدرس : عباس خوش مهر

آمار توصیفی

منبع : حسن امین پور
مدرس : دکتر نیکا سلامی

آمار استنباطی

منبع : دهکردی - شقاقی
مدرس : نفیسه رفیعی

برنامه سازی کامپیوتر

منبع : کریم زادگان
مدرس : مهندس پردیس پیرایش

برنامه سازی پیشرفته

منبع : احمد فراهی
مدرس : مهندس امیر موذنی

اصول حسابداری 3

منبع : عبدالکریم مقدم - علی اصغر عیوضی
مدرس : علی اصغر عیوضی

ریاضیات پایه 2

منبع : شمس زاهدی
مدرس : مهدی بیگدلی

تحقیق در عملیات

منبع : عادل آذر
مدرس : دکتر حجت حاتمیان

مدار الکتریکی1

منبع : هوشمند
مدرس : مهدیه خداپرستان

آمار و احتمال 1

منبع : شادرخ- عباسی
مدرس : محمد جعفری

حسابداری صنعتی 1

منبع : مازاد یزدی
مدرس : مجید رستگار

شیمی عمومی 1

منبع : میرشکرایی
مدرس : مهندس آذر غفاری

حسابداری پیشرفته 2

منبع : حسین کرباسی یزدی
مدرس : علی اصغر عیوضی

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

منبع : جعفر تنها - یوسفخانی
مدرس : مهندس فقهی نژاد

ریاضی 1- (واعظی)

منبع : جلیل واعظی
مدرس : دکتر مجتبی قنبری

سیستم عامل

منبع : ویلیام استالینگز
مدرس : مهندس رحمان کرامتی

مدار الکترونیکی

منبع : میرعشقی
مدرس : مهندس کاشفی

طراحی الگوریتم

منبع : جعفر تنها - فراهی
مدرس : دکتر سیف نژاد

استاتیک

منبع : راسل جانسون(ترجمه پوستی)
مدرس : مهندس امیری

مدیریت مالی 1

منبع : مهدی تقوی
مدرس : طباطبائیان

اقتصاد کلان

منبع : مهدی تقوی - جمشید پژویان
مدرس : باقر حیدر قلی زاده

معادلات دیفرانسیل

منبع : فاریابی
مدرس : غلامعلی شجاعی

حسابداری صنعتی 2

منبع : محمود عربی
مدرس : جواد بهنام پور

مدارهای منطقی

منبع : کریم زادگان
مدرس : دکتر محمد تریک

مقاومت مصالح

منبع : راسل جانسون(ترجمه پوستی)
مدرس : مهندس پارسانیا

فیزیک پایه

منبع : نجفیان رضوی
مدرس : دکتر انوشه لطیفی

زبان عمومی

منبع : علیمحمدی - خلیلی
مدرس : مهشید آذرخش

فارسی عمومی

منبع : جمعی از مولفان
مدرس : سرکار خانم محمدحسینی