ریاضی عمومی 1 (واعظی) | استاد زانیس


ریاضی عمومی ۱ (واعظی)

مدرس : دکتر قنبری
منبع : جلیل واعظی
قیمت : 35000 تومان


افزودن به سبد خرید توضیحات خرید سریال

لیست رشته ها:

آب و هوا شناسي - زمين شناسي - زمين شناسي (كاربردي ) - زمين شناسي (محض ) - شيمي (كاربردي ) - شيمي گرايش محض - فيزيك (اتمي و مولكولي) - فيزيك (كاربردي ) - فيزيك (هسته اي ) - مهندسي آب وخاك - مهندسي علوم كشاورزي - مهندسي كشاورزي - اقتصادكشاورزي (چندبخشي ) - مهندسي كشاورزي - ترويج و آموزش كشاورزي - مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي - مهندسي كشاورزي (اقتصادكشاورزي) - مهندسي كشاورزي (علوم دامي ) - مهندسي كشاورزي- زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت - مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون - مهندسي مديريت وآباداني روستاها - مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست - مهندسي منابع طبيعي شيلات(تكثير و پرورش آبزيان) -


امکانات نرم افزار: • آموزش گام به گام درس به صورت تصویری • خلاصه مطالب درس بصورت اسلاید آموزشی • آموزش درس توسط اساتید مجرب و عضو هیئت علمی دانشگاه • نمونه سوالات امتحانی پایان ترم به همراه پاسخ تشریحی (12 ترم متوالی) • آزمون ساز پیشرفته (ترمی، فصلی، جامع) به همراه ثبت سوابق آزمون های دانشجو • قابلیت مشاهده خلاصه فیلم های آموزشی برای مرور و یادگیری سریع درس • پاسخ به سوالات علمی از طریق تالارهای گفتگوی استاد زانیس ( پشتیبانی علمی ریاضی عمومی 1 ) • حل تشریحی تمرین های کتاب • به همراه خلاصه نکات مهم درس برای مرور سریع و آمادگی امتحان

سرفصل های تدریس شده:

گروه علوم پایه:

فصل اول: رابطه و تابع

بخش 1 - رابطه و تابع
مفهوم رابطه
مفهوم تابع
دامنه توابع

بخش 2 - جبر توابع و انواع آن
نمودار تابع
تساوی دو تابع
اعمال روی توابع
انواع تابع

بخش 3 - توابع جبری
تابع قدر مطلق و جزء صحیح
حل معادله و نامعادله
تابع جرِء صحیح
توابع خطی و گویا
تابع چندجمله ای

بخش 4 - توابع خاص
تابع یک به یک وارون پذیری
محاسبه وارون تابع
توابع یکنوا
توابع زوج و فرد

بخش 5 - توابع نمایی و لگاریتمی

بخش 6 - توابع مثلثاتی

فصل دوم: مختصات قطبی

بخش 1 - مختصات قطبی
دستگاه مختصات قطبی
رابطه بین مختصات قطبی و دکارتی

بخش 2 - رسم منحنی
نمودار معادلات قطبی
ضریب زاویه خط مماس بر منحنی
رسم منحنی
تقاطع نمودارها
ضریب زاویه بین شعاع حامل و
خط مماس

فصل سوم: اعداد مختلط

بخش 1 - مفاهیم اولیه
تعاریف
اعمال جبری روی اعداد مختلط
خواص اعداد مختلط
طول و آرگومان
مکان هندسی

بخش 2 - نمایش مثلثاتی
فرم مثلثاتی اعداد مختلط
رابطه اویلر و فرمول دموآور
ریشه اعداد مختلط

فصل چهارم: حد و پیوستگی

بخش 1 - مفاهیم اولیه
مفهوم همسایگی
تعریف حد
قضایایی در مورد حد
ابهام 0/0

بخش 2 - حدود یک طرفه
حد چپ و راست توابع
قضایای مهم

بخش 3 - محاسبه حد توابع
حدود نامتناهی(حدود بی نهایت)
حد در بی نهایت
حد توابع دو ضابطه ای

بخش 4 - پیوستگی
مفهوم پیوستگی و انواع ناپیوستگی
پیوستگی توابع دو ضابطه ای
پیوستگی روی یک فاصله
قضیه مقدار میانی و بولتزانو

فصل پنجم: مشتق

بخش 1 - مشتق پذیری
معادله خط مماس و قائم بر منحنی
مشتق چپ و راست تابع
مشتق پذیری

بخش 2 - قضایای مشتق
مشتق توابع مثلثاتی
قاعده زنجیره ای
مشتق توابع نمایی و لگاریتمی
مشتق گیری ضمنی

بخش 3 - مطالب تکمیلی
مشتق توابع معکوس
مشتق مراتب بالاتر
دیفرانسیل تابع
مشتق توابع پارامتری
قاعده هوپیتال

فصل ششم: کاربردهای مشتق

بخش 1 - اکسترمم های یک تابع
اکسترمم های نسبی و مطلق
قضایای مربوطه

بخش 2 - قضایای کاربردی
قضیه رل
قضیه مقدار میانگین و تعمیم آن

بخش 3 - تعیین ماکزیمم و مینیمم
نقاط بحرانی
تقعر، تحدب و نقطه عطف
آزمون های مشتق

بخش 4 - رسم نمودار
تعیین مجانب ها
رسم نمودار
چند کاربرد از ماکزیمم و مینیمم

بخش 5 - صورت های مبهم
دستور هوپیتال
صورت های مبهم دیگر

فصل هفتم: انتگرال

بخش 1 - مفاهیم اولیه (مقدمات)

بخش 2 - روش های انتگرال گیری
قاعده زنجیره ای (روش تغییر متغیر)
انتگرال توان های مثلثاتی

بخش 3 - روش جزء به جزء
روش جزء به جزء
جدول انتگرال گیری

بخش 4 - انتگرال توابع کسری

بخش 5 - تغییر متغیرهای مثلثاتی
تغییر متغیرهای مثلثاتی

بخش 6 - انتگرال شامل (sin x, cos x)f

فصل هشتم: انتگرال معین

بخش 1 - مقدمات
مفهوم مساحت
رابطه حد مجموع و انتگرال

بخش 2 - انتگرال معین
خواص انتگرال معین
قضیه مقدار میانگین برای انتگرال

بخش 3 - قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال

فصل نهم: کاربرد انتگرال معین

بخش 1 - مساحت بین دو منحنی
منحنی با نمایش صریح
منحنی های پارامتری (منحنی با نمایش
پارامتری)

بخش 2 - طول منحنی
منحنی با نمایش پارامتری
منحنی با نمایش صریح

بخش 3 - حجم جسم دوار
روش برشی
دوران ناحیه محدود به دو منحنی
روش لایه های استوانه ای

بخش 4 - مساحت جسم دوار و مرکز جرم
مساحت جسم دوار
مرکز جرم در صفحه
مرکز جرم توزیع پیوسته ای از ماده در صفحه

فصل دهم: انتگرال

بخش 1 - انتگرال ناسره
انتگرال با حدود نامتناهی
انتگرال توابع ناپیوسته
تعیین نوع انتگرال
آزمون مقایسه

بخش 2 - فرمول تیلور
بسط تیلور تابع f
بسط مک لورن توابع f
قضیه تیلور و باقیمانده تیلور


بخش نظرات بسته شده است.