اصلاحیه تقویم آموزشی 92-93 پیام نور | استاد زانیس


اصلاحیه تقویم آموزشی ۹۲-۹۳ پیام نور

طبق اطلاعیه معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  مورخ 28/3/92  از - تاكيد بر تشكيل كلاس هاي نيمسال اول سال تحصيلي 92-93هفته سوم و چهارم شهريور ماه است، بدينوسيله تقويم آموزشي دانشگاه براي مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري طبق جدول زیر اعلام می گردد وی تاكيد گردد كه تقويم  آموزشي ارسالي به شماره 11508 در تاریخ 18/3/92کان لم يكن تلقي شده و تقويم جديد جايگزين آن گردد.

eslahie-92-93

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

دانشگاه پیام نور

نیمسال اول (ترم پاییز)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

1

ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال

7/5/92

14/6/92

2

ثبت دروس معادل سازی شده

2/6/92

14/6/92

3

ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد

7/5/92

14/6/92

4

ارائه دروس (كلاس) درسيستم براي مراكز

22/4/92

3/5/92

5

تعريف اساتيد براي دروس در سيستم

22/4/92

3/5/92

6

بار گذاری مدارک تحصیلی مدرسین مدعو

22/4//92

1/6/92

7

ثبت نام و انتخاب واحد

7/6/92

15/6/92

8

زمان درخواست وام

از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

9

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی

18/6/92

30/6/92

10

زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی

16/6/92

28/9/92

11

ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی

30/6/92

5/7/92

12

درخواست معادلسازی دروس ورودی های جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی

30/6/92

5/7/92

13

تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود

13/7/92

13/8/92

14

زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی وروديهاي جديد

6/7/92

28/9/92

15

حذف و اضافه

8/7/92

16/7/92

16

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی

4/8/92

11/8/92

17

اتمام زمان اصلاح نمره و درس

18/9/92

18

حذف اضطراری

13/9/92

19/9/92

19

تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد

10/9/92

18/9/92

20

تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)

10/9/92

18/9/92

21

اتمام زمان ثبت دروس معادلسازی شده

18/9/92

22

دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP )

20/9/92

23

پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی

29/9/92

24

پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد

30/10/92

25

دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو

26/9/92

26/10/92

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

دانشگاه پیام نور

 

ادامه نیمسال اول (ترم پاییز)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

26

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی

10/9/92

18/9/92

27

* زمان  امتحانات

30/9/92

26/10/92

28

قرائت پاسخنامه

30/9/92

28/10/92

29

ثبت نمرات تشريحي کارشناسی

30/9/92

5/11/92

30

حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانك سوال

10/11/92

31

اتمام زمان تایید حق التدریس توسط اساتید

15/10/92

32

تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها

20/10/92

30/10/92

33

تایید حق التدریس اساتید توسط استان

1/11/92

10/11/92

 

 

 

            * استانها و مراکز مجری دکتری لازم است برنامه امتحانات دوره دکتری را در حدفاصل زمان اعلام شده تنظیم نمایند.

 

          حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتايج آزمون : براي دروس چند گزینه ای 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشريحي هر عنوان درسي 3 تا 7 روز پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسي مي­باشد.

            حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی يك هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

 

نیمسال دوم (ترم بهار)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

1

ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال

15/9/92

15/10/92

2

ارائه درخواست مهمان (موقت، دائم) شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد

15/9/92

15/10/92

3

ارائه دروس (كلاس) درسيستم براي مراكز

15/10/92

25/10/92

4

تعريف اساتيد براي دروس در سيستم

15/10/92

25/10/92

5

بار گذاری مدارک تحصیلی مدرسین مدعو

15/10/92

1/11/92

6

ثبت نام و انتخاب واحد

27/10/92

4/11/92

 

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

دانشگاه پیام نور

 

ادامه نیمسال دوم (ترم بهار)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

7

زمان درخواست وام

از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

8

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی

23/11/92

30/11/92

9

زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی

5/11/92

8/3/93

10

ثبت نام و انتخاب واحد رشته های نیمه متمرکز

متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش

11

ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای بهمن ماه کارشناسی بر اساس سوابق و کارشناسی ارشد فراگیر

متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش

12

درخواست معادلسازی دروس ورودی های جدید

5/11/92

30/11/92

13

تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود

1/12/92

28/12/92

14

زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی وروديهاي بهمن ماه

19/11/92

8/3/93

15

حذف و اضافه

26/11/92

5/12/92

16

اتمام زمان اصلاح نمره و درس

29/2/93

17

حذف اضطراری

20/2/93

29/2/93

18

تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد

20/2/93

29/2/93

19

تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)

20/2/93

29/2/93

20

اتمام زمان ثبت دروس معادلسازی شده

29/2/93

21

دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP )

1/3/93

22

پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی

9/3/93

23

پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد

10/4/93

24

دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو

6/3/93

5/4/93

25

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی

20/2/93

30/2/93

26

* زمان امتحانات

10/3/93

5/4/93

27

قرائت پاسخنامه

10/3/93

7/4/93

28

ثبت نمرات تشريحي کارشناسی

10/3/93

15/4/93

29

حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانك سوال

20/4/93

30

اتمام زمان تایید حق التدریس توسط اساتید

25/3/93

 

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

دانشگاه پیام نور

ادامه نیمسال دوم (ترم بهار)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

31

تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها

26/3/93

5/4/93

32

تایید حق التدریس اساتید توسط استان

6/4/92

16/4/92

 

 

          * استانها و مراکز مجری دکتری لازم است برنامه امتحانات دوره دکتری را در حدفاصل زمان اعلام شده تنظیم نمایند.

             حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتايج آزمون : براي دروس چند گزینه ای 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشريحي هر عنوان درسي 3 تا 10 روز پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسي مي­باشد.

             حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی يك هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

 

ترم تابستان (در صورت تصویب ارائه)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

1

ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد

6/4/93

18/4/93

2

ارائه دروس براي مراكز

7/4/93

12/4/93

3

ثبت نام و انتخاب واحد

14/4/93

22/4/93

4

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی

6/4/93

5/5/93

5

دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP )

8/5/93

6

دريافت زمان كارت آزمون توسط دانشجو

13/5/93

29/5/93

7

شروع امتحانات

18/5/93

29/5/93

8

قرائت پاسخنامه

18/5/93

31/5/93

10

ثبت نمرات تشريحي کارشناسی

18/5/93

10/6/93

11

حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانك سوال

24/6/93

13

تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها

11/7/93

18/7/93

14

تایید حق التدریس اساتید توسط استان

19/7/93

25/7/93

 

حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتايج آزمون : براي دروس چند گزینه ای 72 ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا 5 روز پس از اعلام نمره مي باشد و حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشريحي هر عنوان درسي 3 تا 10 روز پس از برگزاري امتحان هر عنوان درسي مي­باشد.

حداكثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی يك هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

منبع: پورتال پیام نورارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *